Kulturalno - biznesowy centrum „Poznań”


Культурно – деловой центр «ПОЗНАНЬ»


Культурно – деловой центр «Познань» (КДЦ «Познань») создан в структуре Черниговского агентства регионального развития " Вектор " . Офис КДЦ «Познань» расположен на территории Технопарка «Ремзавод» (проспект Мира, 194). Инициатива по созданию культурного-делового уентра «Познань» в Чернигове появилась на основе долголетнего сотрудничества агентства "Вектор" и партнёров с органами власти, общественными организациями, бизнес-структурами Познани Великопольского воеводства и другими польскими регионами регионах.

Цель деятельнеости:

Расширение культурных, образовательных, научных и бизнес связей между странами, развитие совместных проектов , представление польского бизнеса в Украине , содействие евроинтеграции и укреплению сотрудничества между странами.

Основные направления деятельности:

- Представление культуры и быта народов Польши и Украины ( проведение образовательных, научных, культурных обменных программ, организация выставок, презентаций, литературных вечеров, мастер – классов, Недели польского кино, встречи с выдающимися личностями Польши и Украины)

Презентация польских университетов в Украине и оказание помощи в подготовке молодёжи к получению высшего образования в польских университетах

- Создание мало затратной структуры продвижения польских товаров и технологий в выставочно-демонстрационном центре Технопарка «Ремзавод» ( постоянно- действующие технологии, которые одновременно являются действующими моделями и выставочными экспонатами, проведение ежегодных выставок, ярмарок )

- Создание совместных украинско-польских объектов коммерческой деятельности и трансферта технологий в производство.

-Подбор деловых партнеров, организация встреч для проведения переговоров, маркетинговые исследования, организация бизнес - форумов

- Создание международного молодёжного экологического центра отдыха и обучения;

- Организация студенческих (школьных) обменов

- Организация лингвистических стажировок в Польше

- Обмен ведущими специалистами в сфере деятельности общественных организаций, бизнеса, образования, культуры ( проведение семинаров, стажировок, международных пленеров и т.д);

- Бизнес-обучение (семинары, тренинги), компьютерное обучение, дистанционное обучение

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Контакты :
Тел: 5-31-50, моб(.095) 937-59-75
e-mail: molotok@ukr.net

Kulturalno- biznesowy centrum „Poznań” (KRzC „Poznań”) został utworzony w strukturze Czernihowskiej agencji obwodowej rozwoju regionalnego „VEKTOR”. Biuro KRzC „Poznań” znajduje się na terytorium Technoparku „Remzawod” (pr.Myru, 194). Inicjatywa stworzyć kulturalno-rzeczowy centrum „Poznań” w Czernihowie pojawiła się na bazie długotrwałej współpracy agencji „VEKTOR” i partnerów z organami władzy, organizacjami społecznymi,biznes-strukturami miasta Poznań Wojewódstwa Wielkopolskiego oraz innymi regionami polskimi.
 
Cel działalności:
Rozszyrzenie kulturalnych, oświatowych, naukowych i biznesowych związków pomiędzy Państwami, realizacja wspólnych projektów, przedstawienie polskiego biznesu w Ukrainie przyczynianie się eurointegracji, wzmacnianie współpracy między państwami.
 
Podstawowe kierunki działalności:
 
- Przedstawienie kultury i bytu narodów Polski i Ukrainy (przeprowadzenie oświatowych, naukowych, kulturalnych wymiennych program, organizacji wystaw, prezentacji, wieczorów literackich, master-klasów, Tydźnia polskiego kina, spotkania z wybinymi osobistościami Polski i Ukrainy)
 
- Prezentacja polskich Uczelni w Ukrainie oraz okazanie pomocy w przygotowaniu młodzieży do otrzymania wykształcenia na Uczelniach polskich
 
- Utworzenie mało wydatkowej struktury ruchu polskich towarów i technologji w wystawowo-demonstracyjnym centrum Technoparku „Remzawod” (wciąż działające technologje, które jednocześnie są aktywnymi modelami oraz eksponatami wystawowymi, przeprowadzenie corocznych wystaw, jarmarków)
 
- Utworzenie wspólnych ukraińsko-polskich obiektów działalności komercyjnej i transferta technologji do produkcji
 
- Dobór ludzi interesu, organizowanie spotkań dla przeprowadzenia negocjacyj, badania marketyngowe, organizacja biznes-forumów
 
- Utworzenie międzynarodowego młodzieżowego ekologicznego centrum studia i odpoczynku
 
- Organizacja wymian studentskich (szkolnych)
 
- Organizacja stażowań lingwistycznych w Polsce
 
- Wymiana specjalistami przewodnimi w sferze działalności organizacyj społecznych, biznesu, oświaty, kultury (przeprowadzenie seminaria, stażowań, plenerów międzynarodowych i in.)
 
- Biznes-studia (seminaria, treningi), studia komputerowe, studia zdalne
 
Zapraszymy do współpracy!
Kontakty:
Tel.: 5-31-50, mob.:050 -448-01-42
e-mail: molotok2006@ukr.net